Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van Lisette& zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Lisette&.
 2. Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Lisette&, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.
 3. Door het verzenden van een bestelling via het aanvraagformulier op de website of het bevestigen van een opdracht per e-mail, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verklaart zich met de inhoud van de algemene voorwaarden bekend te zijn. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.lisetteand.nl/algemenevoorwaarden

Artikel 2: Prijzen en offertes

 1. De door Lisette& gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
 2. Lisette& behoudt zich het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
 3. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s..
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lisette& niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Opdracht en communicatie

 1. De overeenkomst tussen de klant en Lisette& komt tot stand na acceptatie van de offerte door de klant of door de bestelling te verzenden via het contactformulier op de website. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Lisette& aan de opdracht starten. Zowel de klant als Lisette& dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengt. 
 2. Zowel de klant als Lisette& behouden zich het recht, het contract op ieder moment eenzijdig op te zeggen. Deze opzegging dient per e-mail te gebeuren. (zie artikel 7: Annulering)
 3. Alle communicatie tussen de klant en Lisette& verloopt per e-mail.
 4. De klant geeft Lisette& het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp.
 5. Lisette& mag de in opdracht van de klant gemaakte onderdelen gebruiken voor wederverkoop, promotie en/of publicatie op de website, sociale media tenzij anders is afgesproken met de klant.

Artikel 4. Gegevens op het ontwerp

 1. Lisette& stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale proef van het ontwerp naar de klant per e-mail. 
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de eindcontrole op juistheid van de gegevens. Lisette& is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het ontwerp.

Artikel 5: Levering

 1. Onder het leveren van de producten van Lisette&, verstaat Lisette& het leveren van de in de offerte beschreven producten. Levertijden van de producten van Lisette& zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Lisette&, leveringsduur van materialen door leveranciers en de verzender.
 2. Lisette& streeft ernaar het sieraad of sieraden zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is (door vakantie, stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers).
 3. Het definitief maken van het sieraad of sieraden en het aanleveren van de bestelling bij de klant vindt plaats nadat Lisette& het totale factuurbedrag heeft ontvangen van de klant.
 4. De klant kan ervoor kiezen om het sieraad of sieraden per DHL te laten versturen of op te halen. Bij verzending is Lisette& dan genoodzaakt om de verzendkosten in rekening te brengen bij de klant die voor het verzenden van de levering betaald moet worden. 

Artikel 6: Betaling

 1. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
 2. Wanneer de klant akkoord heeft gegeven op de digitale proef van het sieraad of sieraden en de factuur is voldaan, gaat de bestelling gemaakt worden.
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 5% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn.

Artikel 7: Annulering

 1. Bij annulering van een voor de klant gemaakt ontwerp, zal Lisette& de reeds gewerkte uren á € 35,- per uur ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van het ontwerpvoorstel.
 2. Indien de vooruitbetaling reeds heeft plaatsgevonden zal Lisette& de betaling, na aftrek van de gemaakte ontwerpkosten, aan de klant crediteren.
 3. Als het maakproces van het sieraad of sieraden in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Lisette& is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Lisette& verzonden producten. Lisette& sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het bezorgen en ontvangen van de producten.
 2. Lisette& is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisette& is uitgegaan van, door opdrachtgever, onjuiste/onvolledige verstrekte informatie.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Lisette& het recht om, in eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Lisette& zal hiervan de klant per e-mail op de hoogte stellen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken waarop Lisette& geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10: Privacy

 1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal worden altijd vertrouwelijk behandeld. Lisette& versterkt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 2. Op het beeldmateriaal wat gedeeld wordt via de website en social media van Lisette& worden persoonlijke gegevens (adressen en telefoonnummers) onleesbaar gemaakt.

Artikel 11: Auteursrecht

 1. Op alle ontwerpen van Lisette& rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lisette&.
 2. Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Lisette&.
 3. Op de geleverde sieraad of sieraden wordt altijd het auteursrecht van Lisette& vermeld d.m.v. het webadres.